„MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY w Hrubieszowie”

Młodzi Przedsiębiorczy w Hrubieszowie to konkurs kierowany do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Hrubieszowa, będącej uczniami klasy VII-VIII szkoły podstawowej lub I-V szkoły ponadpodstawowej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swój zespół (3-4 osoby) następnie wziąć udział w dedykowanych szkoleniach oraz panelach doradczych, stworzyć biznesplan, wspólnie w zespole zdecydować i który biznesplan zostanie zgłoszony do konkursu. W konkursie organizator przewidział nagrody pieniężne dla każdego członka zespołu o wysokości:

 • I miejsce – nagroda o wartości 2000,00 zł
 • II miejsce – nagroda o wartości 1500,00 zł
 • III miejsce – nagroda o wartości 1000,00 zł

Zakres szkoleń przewidzianych dla uczestników:

 • szkolenie z rozwoju osobistego, wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej
  z uwzględnieniem swojego potencjału, swoich mocnych i słabych stron, niezależności zawodowej poprzez ścieżkę kariery przedsiębiorcy – 6 godzin. Szkolenie odbywać się będzie w 2 grupach. Łącznie dla obu grup 12 godzin;
 • szkolenie nt. instytucji otoczenia biznesu i obowiązującego prawa, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 6 godzin. Szkolenie odbywać się będzie w grupach – liczba grup zależna od ilości stanowisk komputerowych w Sali;
 • warsztaty z zakresu opracowania biznesplanu zawierające – określenie rodzaju powadzonej działalności, określenie produktu lub usługi będącej przedmiotem działalności, analizę lokalnego rynku pod kątem zapotrzebowania na produkt lub usługę, plan marketingowy, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dotyczące planowanej działalności, potencjał przyszłego przedsiębiorcy, opłacalność finansową planowanej działalności gospodarczej w tym kosztorys, źródła przychodów, planowane koszty związane z prowadzoną działalnością, wypracowany zysk – 12 godzin. Szkolenie odbywać się będzie w 2 grupach. Łącznie dla obu grup 24 godziny;
 • wsparcie merytoryczne Opiekunów Zespołów – podczas 5 spotkań roboczych z każdym Zespołem po 3 godziny mających na celu opracowywanie biznesplanów – 15 godzin wsparcia na 1 Zespół. Łącznie 120 godzin wsparcia na wszystkie Zespoły.
 • porady przedsiębiorców dotyczących m.in. niezbędnych kompetencji, wiedzy nt. prowadzenia działalności gospodarczej, porady na temat pozytywnych i negatywnych stron prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie przy wypracowaniu pomysłów i analizę pomysłów na realny biznes –  min. 2 godzin na każdy Zespół – łącznie 16 godzin.

Każdy z Uczestników konkursu otrzyma 3 skrypty zawierające treści zgodne z programem zajęć/warsztatów w formie papierowej i elektronicznej.

Zajęcia/warsztaty/porady oraz spotkania z Opiekunem będą prowadzone w Hrubieszowie w miejscu wskazanym przez wykonawcę wsparcia szkoleniowo – doradczego.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie do dnia 30 września 2023 r. składają zgłoszenie do udziału w Konkursie na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w wersji:

 • papierowej w siedzibie KCEiWG ul.  Rynek Sutki 15-17, 22-500 Hrubieszów, w godzinach pracy KCiWG  tj. 7.30 – 15.30 lub
 • elektronicznej (skan wydrukowanego i podpisanego odręcznie dokumentu) na adres sekretariat@kceiwg.pl

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej KCEiWG www.kceiwg.pl lub osobiście w siedzibie KCEiWG
ul. Rynek Sutki 15-17, 22-500 Hrubieszów, w godzinach pracy KCiWG.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest zespołowe tj. obejmuje grupę liczącą od min. 3 do max. 4 osób, spełniających wymogi określone w ust. 1. Regulaminu Konkursu.

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są w regulaminie Konkursu.

Uczestnik zgłaszający się do konkursu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

Regulamin konkursu “Młodzi Przedsiębiorczy w Hrubieszowie” – POBIERZ

Załącznik nr 1 – .docx – POBIERZ      .pdf – POBIERZ
Załącznik nr 2 – .docx – POBIERZ     .pdf – POBIERZ
Załącznik nr 3 – .docx – POBIERZ     .pdf – POBIERZ
Załącznik nr 4 – .docx – POBIERZ     .pdf – POBIERZ

„MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY w Hrubieszowie”
Scroll to Top
Skip to content