RODO

Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Inspektorem Ochrony Danych w Kreatywnym Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie jest Pan Tomasz Ochniowski.

 

Kontakt do IOD możliwy jest poprzez:
– e-mail: inspektor@kceiwg.pl
– listownie z dopiskiem „dla IOD” na adres korespondencyjny: Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej, ul. Rynek Sutki 15-17, 22-500 Hrubieszów.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej, kod pocztowy: 22-500 Hrubieszów, ul. Rynek Sutki 15-17.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor@kceiwg.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 dopiskiem „dla IOD”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

– w celu realizacji działań w ramach projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, na który Miasto otrzymało ponad 16 mln złotych dofinansowania z programu „Rozwój lokalny”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO,

– w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO),

– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych wynikającego np. z dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze złożonego wniosku lub zawartej umowy, konieczności dokonywania analiz lub statystyk (art.6 ust.1 lit. f RODO).

– w celu świadczenia usług: organizowanych warsztatach/ spotkaniach w ramach realizowanego przez Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w/w projektu (art.6 ust.1 lit. a, c, f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest związane z prowadzeniem dokumentacji projektu a także jego rozliczenia „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, na który Miasto otrzymało ponad 16 mln złotych dofinansowania z programu „Rozwój lokalny”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

5. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczonych usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

7. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustale­nia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec pod­stawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

      • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
      • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

      • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania: Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Scroll to Top
Skip to content