RODO

Klauzula informacyjna formularz kontaktowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie www Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej, z siedzibą mieszczącą się przy ul. Rynek Sutki 15-17, 22-500 Hrubieszów, tel. (84) 535 35 02, e-mail: sekretariat@kceiwg.pl.
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony danych droga elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@kceiwg.pl bądź pisemnie, kierując korespondencją tradycyjną na podany wyżej adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail przetwarzane są  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi.
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie.
 6. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ADO, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 8. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 9. Posiada Pan/i prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także złożenia sprzeciwu na przetwarzanie, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 10. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Scroll to Top
Skip to content