Inwestor

Wsparcie dla inwestora

Poziom lokalny

Urząd Miasta Hrubieszów zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów.

W ramach wsparcia inwestora oferujemy:
• pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora,
• pomoc w niezbędnych procedurach administracyjnych występujących w trakcie realizacji projektu,
• opiekę poinwestycyjną dla firm i wsparcie dla firma działających już na terenie Miasta Hrubieszów,
• informację o zachętach inwestycyjnych i podatkowych,
• promocję terenów inwestycyjnych Miasta.

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskania i kształcenia kadr m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
 • wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie
ul. Leśmiana 11
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 91
fax. 84 696 26 92

e-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl

Poziom regionalny

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. O ulgę podatkową i preferencyjne warunki może wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym wykonywanie zadań określonych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji w tym wydawanie decyzji
o wsparciu dla inwestycji zlokalizowanej w mieście Hrubieszów leży we właściwości zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

W myśl nowych przepisów, przedsiębiorcy mogą na terenie całego kraju korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego:

 • najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Wysokość pomocy jest zależna od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa,
 • system zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE,
 • możliwość łączenia pomocy publicznej uzyskanej w SSE ze środkami z funduszy unijnych.

Pomoc publiczna stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają kumulacji. Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych jest decyzja o wsparciu udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. ARP S.A. zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji.

Więcej informacji na stronie: http://www.strefainwestycji.arp.pl
Na stronie www.hrubieszow.tuinwestuje.pl dostępny jest „kwalifikator” pomocy publicznej , który pozwoli na wstępną weryfikację Państwa planów inwestycyjnych na terenie miasta.

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora – zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym.
Szczegóły: www.invest.lubelskie.pl

Poziom krajowy

Granty rządowe

Inwestor może uzyskać dotację na realizację swojego przedsięwzięcia, w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. Dotacje będą przyznawane do końca 2025 r.

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a inwestorem. Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty dotacji oraz harmonogram realizacji inwestycji. W ramach Programu, wsparcie inwestycji może być udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy albo kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Procedura udzielania wsparcia:

 1. Inwestor składa do PAIH informację o planowanym projekcie na formularzu aplikacyjnym udostępnionym przez PAIH.
 2. PAIH dokonuje weryfikacji formularza, ocenia projekt i przygotowuje opinię regionalną.
 3. Wydanie przez Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej rekomendacji dotyczącej wysokości grantu.
 4. PAIH informuje inwestora o rekomendacji Zespołu. Inwestor podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 5. W przypadku akceptacji oferty (inwestor ma na to 30 dni, w wyjątkowych okolicznościach do 90 dni) zawierana jest umowa pomiędzy inwestorem a MPiT.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielona po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

 Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Scroll to Top
Skip to content