Inwestor

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

 • elektronicznie na stronie www.ceidg.giv.pl – wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 • wypełnić wniosek online i złożyć go w urzędzie – złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.
 • wypełnić wniosek przez telefon i złożyć go w urzędzie – wniosek CEIDG-1 można wypełnić również przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (tel.: 801 055 088 lub22 765 67 32) i wspólnie z konsultantem wypełnić wniosek. Po rozmowie, wysyłany jest SMS z numerem wniosku, który jest wnioskiem roboczym i wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
 • przez pełnomocnika– wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu.W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.
 • wysłać listem poleconym– wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny – organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować. Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG:
 • zaplanuj od jakiego dnia ma nastąpić zawieszenie
 • zdecyduj czy chcesz zawiesić działalność bezterminowo czy na czas określony.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku, ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku. Zastanów się, czy wybrana data nie koliduje z czynnościami, jakie wykonałeś lub planujesz wykonać jako przedsiębiorca. Sprawdź też jakie skutki w zakresie składek ZUS i podatków wiążą się z wybraną przez ciebie datą rozpoczęcia zawieszenia.

Okres zawieszenia zależy od ciebie, nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Jeśli we wniosku o zawieszenie wskażesz datę wznowienia działalności, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie. Jeśli nie podasz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki jej nie wznowisz albo nie wykreślisz.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a spółka cywilna

Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Wznowienie działalności gospodarczej

Jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG możesz zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony nie krótszy niż 30 dni. Jeśli zawiesiłeś działalność na czas określony – czyli wskazałeś we wniosku o zawieszenie datę jej wznowienia – działalność zostanie wznowiona automatycznie w wybranym przez ciebie dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie. Jeśli zawiesiłeś działalność na czas nieokreślony, albo chcesz zmienić określoną wcześniej datę wznowienia, musisz złożyć wniosek do CEIDG.

Od kiedy następuje wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek o wznowienie działalności możesz złożyć przed, w dniu jak i po planowanej dacie wznowienia. Pamiętaj, aby zachować inne terminy (na przykład płatności składek czy zaliczek na podatek) wynikające z przepisów prawa. Przedsiębiorca, który decyduje się wznowić działalność gospodarczą wystarczy, że złoży wniosek CEIDG-1. Informacja o odwieszeniu automatycznie trafi do ZUS, KRUS, US i GUS.

Jak wyrejestrować firmę z CEIDG

Jeśli chcesz zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą, musisz złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o wykreślenie działalności na formularzu CEIDG-1. Wniosek o zaprzestaniu wykonywania działalności możesz złożyć w dniu jak i po dacie zaprzestania. Data wskazana we wniosku, jest datą ostatniego dnia wykonywania działalności gospodarczej.

Zaświadczenie o wykreśleniu twojej firmy możesz pobrać ze strony CEIDG: wyszukaj firmę w bazie przedsiębiorców, pobierz i zapisz lub wydrukuj zaświadczenie. Pomimo wykreślenia, dane twojej firmy nie znikają z ewidencji. Są nadal widoczne, choć jest przy nich informacja o dacie wykreślenia z CEIDG. Informacja o wykreśleniu firmy z CEIDG zostaje automatycznie przesłana do do ZUS, KRUS, US i GUS.

Tryb odwoławczy:

– nie dotyczy –

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, z późn. zm.)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1252)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1629, z póżn. zm).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Inwestycji i Rozwoju
ul. 3 Maja 15 pokój nr 21
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 23 80 wew. 54

Scroll to Top
Skip to content